ගුණසමරු වැඩසටහන් - වීඩියෝ

ප්‍රේමකීර්ති නැවත කියවමු

2014-07-30

2014 ජූලි 30 දා ගීතනාත් කුඩලිගම සංස්කරණය කළ "සසර සැරිසරන තෙක් - ප්‍රේමකීර්ති නැවත කියවමු" කෘතිය දොරට වැඩීමේ උත්සවයේ දී ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සමන් අතාවුදහෙට්ටි මහතා පැවැත්වූ කතාව