ගීත නිර්මාණ වලට පසුබිම් වූ කතා - වීඩියෝ

පුංචි පංති වල හැබෑම හුරතල්


පුංචි පංති වල හැබෑම හුරතල් ගීත නිර්මාණයට පසුබිම් වූ කතාව ගායක ටී.ඇම් ජයරත්න විස්තර කරමින්..

අත දෙන්නම් තාත්තේ වන්දි ගෙවන්න


රූපවාහිනී සංස්ථාව

අත දෙන්නම් තාත්තේ වන්දි ගෙවන්න ගීතය නිර්මාණය වූ අයුරු ගායක සිසිර කුමාර ප්‍රනාන්දු විස්තර කරමින්..

සඳකැන් වැසිලා අඳුරේ එතිලා

2015-01-30
දෙරණ ටී.වී

සඳකැන් වැසිලා අඳුරේ එතිලා ගීතය පිලිබඳ ආචාර්‍ය වික්ටර් රත්නායකයන් කරන කෙටි විග්‍රහයක්

ඔබෙ දෙතොල් පෙති ලිහී

2015-01-30
දෙරණ ටී.වී

ඔබෙ දෙතොල් පෙති ලිහී ගීතය පිලිබඳ ආචාර්‍ය වික්ටර් රත්නායකයන් කරන කෙටි විග්‍රහයක්