පවුලේ තොරතුරු

ප්‍රථම විවාහය

දයා ද අල්විස්

දුව

සමරවීර මුදලිගේ දොන් රුචිරා සුරංගි පේ‍්‍රමකීර්ති ද අල්විස්

දෙවන විවාහය

නිර්මලා ද අල්විස්

පුතා

සමරවීර මුදලිගේ දොන් පූර්ණ සම්පත් පේ‍්‍රමකිර්ති ද අල්විස්