ගී පද රචනා

අනුව තෝරන්න : ගායකයා

චාරු දේහේ නුරා

චාරු දේහේ නුරා මා දෑසේ මැවේ
රාත්‍රියේ රෑ සඳේ ඈ සිනා ශ්‍රීය දේ //
චාරු දේහේ නුරා

පිහින පීනා රසෝඝේ
සාරාගී විලේ රාත්‍රී යාමයේ //
ඈගේ දෑසේ ප්‍ර‍බෝධේ
නුරා ගී නැගේ
ජීවිතේ යෞවනේ
ප්‍රේමයේ මීවනේ

චාරු දේහේ නුරා මා දෑසේ මැවේ
රාත්‍රියේ රෑ සඳේ ඈ සිනා ශ්‍රීය දේ
චාරු දේහේ නුරා

සීත මිහිදුම් වළාවෝ
වෙලීලා සදේ තාරකාවේ //
මිහිතලාවේ තුසීතේ
මැවේ මා හදේ
ජීවිතේ යෞවනේ
ප්‍රේමයේ මී වනේ

චාරු දේහේ නුරා මා දෑසේ මැවේ
රාත්‍රියේ රෑ සඳේ ඈ සිනා ශ්‍රීය දේ //
චාරු දේහේ නුරා

චාරු දේහේ නුරා

චාරු දේහේ නුරා මා දෑසේ මැවේ
රාත්‍රියේ රෑ සඳේ ඈ සිනා ශ්‍රීය දේ //
චාරු දේහේ නුරා

පිහින පීනා රසෝඝේ
සාරාගී විලේ රාත්‍රී යාමයේ //
ඈගේ දෑසේ ප්‍ර‍බෝධේ
නුරා ගී නැගේ
ජීවිතේ යෞවනේ
ප්‍රේමයේ මීවනේ

චාරු දේහේ නුරා මා දෑසේ මැවේ
රාත්‍රියේ රෑ සඳේ ඈ සිනා ශ්‍රීය දේ
චාරු දේහේ නුරා

සීත මිහිදුම් වළාවෝ
වෙලීලා සදේ තාරකාවේ //
මිහිතලාවේ තුසීතේ
මැවේ මා හදේ
ජීවිතේ යෞවනේ
ප්‍රේමයේ මී වනේ

චාරු දේහේ නුරා මා දෑසේ මැවේ
රාත්‍රියේ රෑ සඳේ ඈ සිනා ශ්‍රීය දේ //
චාරු දේහේ නුරා

පෙඳ පාසි සොයාලා...

පෙඳ පාසි සොයාලා පොඩි කූඩු හදාලා
එක ගහක රැඳී ඉන්න කියා සිතක් ඇවිල්ලා
මනමාල කුරුල්ලා මොනවාද හිතීලා
වෙනදාට වඩා වීරියකින් ප‍්‍රබෝද වීලා

පොඩි කූඩු ඇත හදාලා
පැටවුන්ද බෝම ලැබිලා
පෙරදාක මේ කුරුල්ලා
තනිවීය ඈ ගිහිල්ලා

පෙඳ පාසි සොයාලා..
මනමාල කුරුල්ලා..

හැමදාම කොහොම ඉන්නේ
බැරිදාට කව්ද එන්නේ
තව කූඩුවක් නිදැල්ලේ
හදලා බලන්න ඕනේ

පෙඳ පාසි සොයාලා..
මනමාල කුරුල්ලා..

පෙඳ පාසි සොයාලා...

පෙඳ පාසි සොයාලා පොඩි කූඩු හදාලා
එක ගහක රැඳී ඉන්න කියා සිතක් ඇවිල්ලා
මනමාල කුරුල්ලා මොනවාද හිතීලා
වෙනදාට වඩා වීරියකින් ප‍්‍රබෝද වීලා

පොඩි කූඩු ඇත හදාලා
පැටවුන්ද බෝම ලැබිලා
පෙරදාක මේ කුරුල්ලා
තනිවීය ඈ ගිහිල්ලා

පෙඳ පාසි සොයාලා..
මනමාල කුරුල්ලා..

හැමදාම කොහොම ඉන්නේ
බැරිදාට කව්ද එන්නේ
තව කූඩුවක් නිදැල්ලේ
හදලා බලන්න ඕනේ

පෙඳ පාසි සොයාලා..
මනමාල කුරුල්ලා..