ගී පද රචනා

අනුව තෝරන්න : ගායකයා

හිරු පිබිදෙන විට

හිරු පිබිදෙන විට