ගී පද රචනා

අනුව තෝරන්න : ගායකයා

වලාකුලක් ගෙන

වලාකුලක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව නලියන වැලි කතරේ
රත් වුණු වැලිකැට පුපුරණ
මැද පෙරදිග මරු කතරේ //

වතුර මලෙන් නා දොළ අමතක කර
දූලි සුළං විඳ වෙල අමතක කර
විදුලි පහන් මැද සඳ අමතක කර
දෙපා අභියසට ගමු අපි සුරපුර

වලාකුලක් ගෙන...

නගර දනව් මැද සුවිසල් මන්දිර
අතැර උපන් රට නොරටුන් ලංකර
පඳුරු පතොක් කටු අතගා උල්කර
විනෝද වෙමු අපි ලේ මස් දිය කර

වලාකුලක් ගෙන... //

වලාකුලක් ගෙන

වලාකුලක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
ගිනි ගෙන වියරුව නලියන වැලි කතරේ
රත් වුණු වැලිකැට පුපුරණ
මැද පෙරදිග මරු කතරේ //

වතුර මලෙන් නා දොළ අමතක කර
දූලි සුළං විඳ වෙල අමතක කර
විදුලි පහන් මැද සඳ අමතක කර
දෙපා අභියසට ගමු අපි සුරපුර

වලාකුලක් ගෙන...

නගර දනව් මැද සුවිසල් මන්දිර
අතැර උපන් රට නොරටුන් ලංකර
පඳුරු පතොක් කටු අතගා උල්කර
විනෝද වෙමු අපි ලේ මස් දිය කර

වලාකුලක් ගෙන... //