ගී පද රචනා

අනුව තෝරන්න : ගායකයා

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ
වෙනස කෙස් ගසකට සමයි
බිඳුණ දා පූජාව ප්‍රේමයෙ
ඔහුගෙ ආගම වෛරයයි...

පහන් ටැඹ දල්වනු ලැබූයේ
පහන් ටැඹ හිමිකාරයා
එහෙත් ඒ එළියෙන් දිනන්නේ
සමුදුරේ නැව් කාරයා...

අසනු කෙලෙසේ පහන් ටැඹකින්
එළිය කෙනෙකුට බාර දැයි
එතැන් හිඳ කඳුළක් ව එන්නේ
උරුමයයි ඒ වෛරය යි...

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ

ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ
වෙනස කෙස් ගසකට සමයි
බිඳුණ දා පූජාව ප්‍රේමයෙ
ඔහුගෙ ආගම වෛරයයි...

පහන් ටැඹ දල්වනු ලැබූයේ
පහන් ටැඹ හිමිකාරයා
එහෙත් ඒ එළියෙන් දිනන්නේ
සමුදුරේ නැව් කාරයා...

අසනු කෙලෙසේ පහන් ටැඹකින්
එළිය කෙනෙකුට බාර දැයි
එතැන් හිඳ කඳුළක් ව එන්නේ
උරුමයයි ඒ වෛරය යි...