ගී පද රචනා

අනුව තෝරන්න : ගායකයා

බානෙන් බැඳ රජරට පෙදෙසින්නේ

බානෙන් බැඳ රජරට පෙදෙසින්නේ
කෝච්චියේ හිරගෙයි ලැග එන්නේ
පිහියේ මුවහත ගෙල සිඹ ගන්නේ
උදයෙම මේ කය නිසසල වන්නේ

ඇගේ කිරෙන් බෝධිය දෝවන්නේ
උගෙන් මැඩූ බැත දනට පුදන්නේ //
උන්ගෙම හම බෙර හඳට බඳින්නේ
උන් බැඳි ගැල් නැග පන්සල් යන්නේ

බානෙන් බැඳ...

කිරි රස දන්නෝ මව් හඳුනන්නෝ
බත් රස දන්නෝ කෙත් හඳුනන්නෝ //
බත් සහ කිරි රස දෙකම නොදන්නෝ
මිනිසත් බව ලැබ කුමට උපන්නෝ

ලේ කිරි අයිතිය වහු පැටියන්නේ
දම් සක්වල ගල වැදී බිඳෙන්නේ
ඒ කිරි උදුරා බිව් මිනිසුන්නේ
හිත් වල ඇයි කළ ගුණ නොරැඳෙන්නේ ///

බානෙන් බැඳ රජරට පෙදෙසින්නේ

බානෙන් බැඳ රජරට පෙදෙසින්නේ
කෝච්චියේ හිරගෙයි ලැග එන්නේ
පිහියේ මුවහත ගෙල සිඹ ගන්නේ
උදයෙම මේ කය නිසසල වන්නේ

ඇගේ කිරෙන් බෝධිය දෝවන්නේ
උගෙන් මැඩූ බැත දනට පුදන්නේ //
උන්ගෙම හම බෙර හඳට බඳින්නේ
උන් බැඳි ගැල් නැග පන්සල් යන්නේ

බානෙන් බැඳ...

කිරි රස දන්නෝ මව් හඳුනන්නෝ
බත් රස දන්නෝ කෙත් හඳුනන්නෝ //
බත් සහ කිරි රස දෙකම නොදන්නෝ
මිනිසත් බව ලැබ කුමට උපන්නෝ

ලේ කිරි අයිතිය වහු පැටියන්නේ
දම් සක්වල ගල වැදී බිඳෙන්නේ
ඒ කිරි උදුරා බිව් මිනිසුන්නේ
හිත් වල ඇයි කළ ගුණ නොරැඳෙන්නේ ///

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි
ඒ බර ගෙයි වහලට බරකි
පාන්දරින් පැරදුන ඒ මිනිහා
හැන්දෑවෙත් අසු පිටට නගී....

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි..//

හෙට මම ගෙදරට සුර සැප දෙනවා
අද රෑ ලුණුමිරිසෙන් ගතවෙනවා
කාසි මල්ල සතෙකුගේ පිට යනවා
දු දරුවන් පැදුරේ නිදියනවා....

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි.....//

ඉරණම විසදුම සතෙකුට දෙනවා
තිරිසනෙකුට මිනිසකු පරදිනවා
දරුවන් බිරිදත් ගිනි උහුලනවා
හීනෙන් නුබ තව ගෙවල් හදනවා

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි....//

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි
ඒ බර ගෙයි වහලට බරකි
පාන්දරින් පැරදුන ඒ මිනිහා
හැන්දෑවෙත් අසු පිටට නගී....

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි..//

හෙට මම ගෙදරට සුර සැප දෙනවා
අද රෑ ලුණුමිරිසෙන් ගතවෙනවා
කාසි මල්ල සතෙකුගේ පිට යනවා
දු දරුවන් පැදුරේ නිදියනවා....

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි.....//

ඉරණම විසදුම සතෙකුට දෙනවා
තිරිසනෙකුට මිනිසකු පරදිනවා
දරුවන් බිරිදත් ගිනි උහුලනවා
හීනෙන් නුබ තව ගෙවල් හදනවා

මිනිසකු පිට නැගී අසරුවෙකි....//